• Adatvédelem

  Jogi és Adatvédelmi Nyilatkozat

  Nyilvántartási szám: 

  A Webáruház üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) számára fontos, hogy weboldalának használói tudatában legyenek annak, hogy a Üzemeltető adataikat milyen célból kéri, kezeli, és ismerjék azt, hogy mikor, milyen jellegű adatok gyűjtése folyik.

  Ennek érdekében a következő tartalmú nyilatkozatot teszi közzé.

  1. A honlap használatára vonatkozó alapelvek

  A Da Capo Kft. tulajdonát képező www.designertaskashop.hu honlapra történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbiakban felsorolt és részletezett kikötésekkel és feltételekkel, valamint Magyarország vonatkozó jogszabályaival összhangban lehetséges. Az oldalon található tartalom, információ és ismeretanyag szakszerű vagy szakszerűtlen használatából, felhasználásából keletkező esetleges károkért, hátrányokért a weboldal tulajdonosa semminemű anyagi felelősséget nem vállal. A honlapon található információk kizárólag csak tájékoztató jelleggel bírnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a honlap tulajdonosa nem vállal garanciát.

  2. Szerzői jog

  Webáruház üzemeltetője a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. A vállalkozás tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést mielőbb megszüntethessük.

  Ön jogosult a www.designertaskashop.hu honlapját olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül a Webáruház üzemeltetője semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

  A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

  3. Kapcsolódó honlapok

  A weboldal tartalmaz, illetve tartalmazhat olyan linkeket, hiperhivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokra irányítják a látogatókat. Ezek a honlapok nem a tulajdonunkban vannak, csupán hozzáférést biztosítunk, azonban nem vállalunk semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért.

  4. Adatvédelem - a személyes adatok gyűjtése és használata

  Kijelentjük, hogy tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működésünk során a felhasználóktól tudomásunkra jutott információk megszerzése és feldolgozása során eleget teszünk a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv., a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és 2014. március 15-étől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk) vonatkozó rendelkezéseinek.

  A honlap használata során bizonyos funkciók alkalmazása (pl. webáruházon keresztül történő vásárlás, hírlevél küldése) kizárólag személyes adatok megadása útján történhet.

  Az elektronikus hírlevélre feliratkozók részére reklám jellegű információkat juttatunk el e-mail útján, hetente legfeljebb két alkalommal. A hírlevélre a www.designertaskashop.hu honlapon lehet feliratkozni a Hírlevél menüpontban, illetve a regisztráció automatikusan hírlevél feliratkozásnak is minősül. A név és e-mail cím megadása elengedhetetlen. A hírlevélről leiratkozni a hírlevelek végén található „Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva lehet. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, és az érintetteknek ebből kára származik, úgy polgári jogi, büntetőjogi vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek a felhasználó ellen.

  Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait az oldal vonatkozó részén megfogalmazott célokra használjuk fel. Pl.: termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos promóciós célokra (ajánlatküldésre, sorsolásokon való részvételre, vagy hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására).

  Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak a Üzemeltető dolgozói, illetve a Üzemeltetővel szerződéses kapcsolatban álló személy/vállalkozás számára adjuk ki, így pl. futárszolgálat, PayU, az informatikai háttérért felelős munkatárs részére. Ezen személyek a céggel kapcsolatos munkavégzésükön túl nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák az Ön személyes adatait. Kötelességünk azonban kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági végzés írja elő.

  Az adatvédelem speciális területei közé tartoznak az úgynevezett „süti”-k. Ezek file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a „süti”-knek a segítségével ismeri fel a honlapunkat tároló szerver a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapukon. Ez látogatóink kényelmét is szolgálja hisz egy testre szabottabb szolgáltatást kap oldalunkon. Pl. nem jelenik meg minden egyes oldalfrissítés alkalmával az egyébként zavaró akciós popup-unk (felugró ablak). A legtöbb internetes böngésző alapbeállítása engedélyezi a „süti”-ket. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a süti-ket visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy süti-ket küldtek az Ön gépére. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön gépéről mint az IP-cím (az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, operációs rendszerét. Ezen információk nem személyes adatok.

  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes információi biztonságban legyenek. Minden, Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelenek tulajdonába nem kerülhetnek.

  Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használjuk fel az általuk jóváhagyott célra. A weboldalon megfogalmazott célra történő felhasználáshoz való hozzájárulásnak és jóváhagyásnak minősül, ha a felhasználó saját adatait bármely oldalon található kérdőíven megadta.

  Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi hatályos jogszabályokkal:

  11992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

  11992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

  11995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

  12001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

  12011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

  1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról vonatkozó fogalmai és értelmezései.

  személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

  hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

  adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

  nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

  adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

  harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

  Ha kétségei, kérdései vagy megjegyzései lennének a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén.


  Telefon - + 36 70 383 0 383

  E-mail: -  info@designertaskashop.hu